Při předávkování alkoholem dochází k vystupňování účinků alkoholu, především dechovému útlumu. Dochází k útlumu činnosti mozku a srdce. Základním příznakem je porucha vědomí od ospalosti až k bezvědomí. Může také dojít k poruše dýchání, v nejhorším případě i k zástavě dechu.

Zvláště nebezpečná je kombinace s jinými tlumivými látkami, kdy se tyto příznaky mohou dostavit i po konzumaci malého množství alkoholu.

Pokud se u člověka začne projevovat předávkování, on sám si nemusí uvědomovat, co se vlastně děje; proto je důležité, aby další přítomní věděli, na jaké příznaky mají dávat pozor.

První pomoc v případě předávkování alkoholem

Zde jsou popsány jednotlivé kroky, které můžete využít při poskytnutí první pomoci člověku, jenž se předávkoval alkoholem. Především je třeba mít na paměti, že pokud přítomné osoby adekvátně zareagují, velká většina předávkování nekončí smrtí nebo trvalými následky. Důležité je nepropadat panice – ve většině situací bude stačit, když člověk provede několik jednoduchých úkonů.

Jak zasáhnout v případě předávkování alkoholem:

Zhodnocení situace: Nachází se postižený v bezvědomí, dýchá? Pokud je postižený v bezvědomí, ale dýchá, je nejdůležitější zajistit, aby v případě zvracení nevdechl zvratky. Otočte ho proto do zotavovací polohy a neustále ho kontrolujte. V této poloze leží postižený na boku, spodní nohu a ruku má pokrčené, hlavu mírně zakloněnou. Zvratky tak mohou volně vytékat z úst. Pokud je chladno, přikryjte ho, aby neprochladl.

Nepřímá srdeční masáž a umělé dýchání: Pokud postižený velmi špatně dýchá nebo nedýchá vůbec, nejlepší a nejdůležitější je okamžitě zahájit kardiopulmonární resuscitaci – tzn. Nepřímou srdeční masáž a dýchání z úst do úst. Pokud postiženého dobře neznáte, nebo o něm víte, že trpí přenosným onemocněním (žloutenka B nebo C, HIV, tuberkulóza…), dbejte velmi důsledně na své bezpečí. Používejte co nejvíce ochranných pomůcek (gumové rukavice, resuscitační roušku).

Přivolání pomoci: Pokud je to možné, ihned přivolejte záchrannou službu (155, 112) nebo jinou zdravotnickou pomoc. Číslo záchranné služby lze volat i z mobilu bez SIM karty. Zdravotničtí odborníci dokážou při předávkování pomoci nejlépe. Pamatujte si, že pokud se musíte od předávkovaného člověka vzdálit, byť jen na minutu, než si zavoláte, je nutné jej uvést do zotavovací polohy.

Zhodnocení situace: Začal již postižený dýchat? Potřebuje ještě nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání? Přichází už k sobě? Nepřestávejte situaci monitorovat, dokud se stav dané osoby zcela nestabilizuje. Pokud to bude nutné, jednotlivé kroky opakujte.

Příznaky předávkování pro látky s tlumivým účinkem (včetně alkoholu):

– bledý obličej,
– modrání rtů,
– zvracení,
– tělesná ochablost – „hadrovité tělo“,
– neschopnost mluvit,
– chroptění nebo skřípavé dýchání naznačující špatnou průchodnost dýchacích cest,
– pomalé a mělké dýchání,
– nepřítomnost dýchání,
– zpomalená srdeční činnost/pulz,
– ztráta vědomí
– hypoglykémie – nízká hladina krevního cukru.


Předávkovaná osoba nemusí nutně vykazovat všechny tyto příznaky, kterýkoli z nich je však důvodem, abychom daného člověka důsledně pozorovali a byli připraveni zasáhnout.

Pokud někdo nevykazuje jednoznačné varovné příznaky, jako např. povrchní dýchání nebo modrání, dobrý způsob, jak určit, zda již překročil kritickou hranici pro předávkování, představuje ověření reakce na hlasité zvuky nebo na bolest. Pokud takový člověk nereaguje na normální tón hlasu, zkuste jeho jméno vyslovit hlasitěji a trochu s ním zatřást. Pokud nereaguje, zjistěte, zda reaguje na bolestivý podnět, např. štípnutí do ucha nebo tlak za úhel spodní čelisti pod ušním lalůčkem. Pokud nereaguje, znamená to, že je v bezvědomí a nastupuje předávkování.

Předávkování se může projevit až po několika hodinách. Ze silného rauše může člověk dospět do stavu předávkování najednou a bez varování. Nezapomeňte kohokoli, o němž se domníváte, že by mohl být ohrožen, průběžně kontrolovat, abyste měli stále jistotu, že dýchá. Pokud leží na zemi, položte ho pro případ zvracení na bok do zotavovací polohy. Posoudit známky možného předávkování jen jednou nestačí. Buďte ve střehu a neustále danou osobu kontrolujte.

Riziko předávkování u alkoholu není jednoduché stanovit. Dávka alkoholu, která způsobí konkrétní osobě předávkování, se, stejně jako u jiných návykových látek, nedá předem určit. Záleží na koncentraci alkoholického nápoje, ale i na momentální zdravotní situaci konzumenta. Mnohem vyšší je riziko předávkování, pokud člověk vypije rychle velké množství nebo pokud alkohol kombinuje s jinými, zejména nelegálními drogami.


Zdroje:

Vavrinčíková, L. (2012). Harm reduction a alkohol. Praha: Univerzita Karlova & Togga.