Svépomocné skupiny představují specifickou, neformální a nezdravotnickou formou pomoci a podpory lidem v náročných životních situacích.

Tyto skupiny sdružují klienty se stejným problémem, ať už jde o problém zdravotní, sociální či subjektivní. V oblasti užívání alkoholu se jedná o aktivity, do kterých se člověk může zapojit mimo formální léčbu. Jsou zejména vhodné po absolvování ambulantního nebo lůžkového programu jako forma následné péče.

V oblasti užívání alkoholu se jedná o aktivity, které může člověk učinit mimo formální léčbu – zejména vhodné jsou po absolvování ambulantního nebo rezidenčního programu jako forma následné péče.

Na rozdíl od lékařské péče nebo psychoterapeutické pomoci je tato forma podpory specifická tím, že ten, kdo pomáhá, není terapeut nebo pracovník v rámci léčebného procesu, ale sami členové zde řeší své problémy na bázi skupinové psychoterapie - jen za přítomnosti moderátora/ koordinátora skupiny. Jeho úkolem je organizace – zajistit místo, čas a pravidelnost setkání.

Hnutí svépomocných skupin má u nás stabilní strukturu a bohatě rozvětvenou síť skupin. Každá skupina má kolem deseti členů, kteří se pravidelně scházejí asi jednou za čtrnáct dnů za účelem výměny informací, podpory a konzultace svých problémů. Tyto skupiny jsou současně otevřeny i rodinným příslušníkům, přátelům a dalším osobám, jichž se tento problém dotýká.

Mezi nejznámější svépomocné skupiny u nás patří Hnutí Anonymních alkoholiků (AA), Sdružení KLUS a Modrý Kříž.

Hnutí anonymních alkoholiků

Patří mezi nejrozšířenější organizace svépomoci pro závislé na alkoholu. Jedná se o sdružení žen a mužů, kteří se navzájem dělí o svoji zkušenost, sílu a naději. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít. Aby mohli řešit své problémy a napomáhat tak sobě i dalším k uzdravení ze závislosti na alkoholu. Nejsou spřízněni s žádnou oficiální vírou, sektou, zřízením či politickou organizací a vyhýbají se veřejným sporům. Hnutí pracuje s principem dvanácti kroků a dvanácti tradic, který v sobě zahrnuje psychické, fyzické i sociální aspekty. Více informací, včetně životních příběhů, naleznete na: www.anonymnialkoholici.cz.

Zde si můžete přečíst 3 vybrané příběhy ze sbírky AA ↓

Sdružení KLUS

Ryze českou svépomocnou skupinou je sdružení KLUS. KLUS znamená akronym Klub Lidí Usilujících o Střízlivost. První KLUS byl založen v 50. letech u Apolináře docentem Skálou. Od počátku existence změnilo sdružení svoji tvář, nikoli svoje poslání – sdružovat lidi závislé na alkoholu, drogách a hracích automatech a vzájemně si pomáhat se svojí nevyléčitelnou nemocí, protože dle apolinářského modelu „jsme pouze zaléčení, nikoliv vyléčení". V současné době je činnost KLUSu provozována na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Více informací lze najít na: www.klushb.estranky.cz

Modrý kříž

Toto sdružení pomáhá lidem závislým nebo ohroženým závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách včetně gamblerství. Pomoc je poskytována prostřednictvím poraden Modrého kříže, které najdete ve městech Český Těšín, Frýdek- Místek, Karviná a Ostrava. Činnost Modrého kříže je motivovaná křesťanským posláním nesení pomoci bližnímu a je uskutečňována standardními metodami práce. Sdružení nabízí odborné sociální poradenství, služby následné péče a pastorační péči. Více informací lze najít na: www.modrykriz.org