Mezi rezidenční služby patří krátkodobá a střednědobá ústavní léčba a pobyt v terapeutických komunitách.

Ústavní péče se nejčastěji poskytuje ve zdravotnických zařízeních – psychiatrických léčebnách a odděleních pro léčbu závislostí. Léčba zde trvá přibližně 3-6 měsíců.

Navazuje na akutní lůžkovou péči (například na detoxifikaci) a je do ní možný přímý vstup, pokud to zdravotní stav pacienta dovoluje.  Předchází doléčovacím programům.

Kdo poskytuje rezidenční služby?

Mezi nejznámější poskytovatele rezidenčních služeb v oblasti závislostí patří psychiatrické nemocnice (střednědobá ústavní léčba) a terapeutické komunity (dlouhodobá léčba).

Psychiatrické nemocnice se obvykle nachází v blízkosti velkých měst (Praha – Bohnice, Kosmonosy, Horní Beřkovice; Brno - Černovice; Dobřany u Plzně; Kroměříž, Opava) a provozují různé typy specializovaných lůžkových programů pro léčbu závislostí.

Terapeutické komunity jsou často umístěny mimo velká města a nabízejí dlouhodobý specializovaný program (obvykle v délce okolo 9 měsíců) umožňující léčbu i pro velmi těžké klienty s rozvráceným sociálním zázemím.

V Praze současně mimo to existuje první česká klinika (Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN), tedy pracoviště propojující léčebný provoz ve fakultní nemocnici a výukový univerzitní a vědecký provoz.

Pro více informací a kontakty na poskytovatele se je možné obrátit na službu dostupnou na adrese www.drogy-info.cz

Pro koho jsou rezidenční služby?

Cílovou skupinou jsou osoby závislé na alkoholu a dalších návykových látkách, ale i patologičtí hráči. Tento typ služeb je vhodný pro jedince se závislostí, kterou není možné z různých důvodů zvládnout v ambulantních podmínkách.

Léčebný proces zahrnuje aktivity terapeutické, výchovné, rehabilitační a pracovní a lékařská vyšetření. 

Zdravotnická zařízení navíc umožňují lékařská vyšetření, jako je:

→ komplexní psychiatrické vyšetření
→ somatické vyšetření
→ toxikologické vyšetření moče a krve
→ vyšetření na HIV (se souhlasem pacienta)
→ hepatitidy a pohlavně přenosná onemocnění
→ v případě potřeby vyšetření na graviditu
→ a další odborné výkony.

V rámci rezidenčních služeb jsou poskytovány:

→ skupinová a individuální psychoterapie
→ rodinná a párová terapie
→ pracovní terapie
→ sociální práce a socioterapie,
→ volnočasové aktivity a sport

Obecně tato péče poskytuje podstatně větší časový prostor, dále dává možnost sledovat vývoj člověka v průběhu celého dne a to po řadu týdnů.

Typy rezidenčních služeb

Detoxifikace

Cílem detoxifikačních jednotek je zejména předcházení a tlumení odvykacích příznaků především pomocí farmakoterapie a psychoterapeutickými intervencemi a režimovým opatřením. Jedná se o krátkodobou akutní lůžkovou léčbu s délkou trvání zpravidla do 3 týdnů.

Ústavní péče

Cílem rezidenční léčby je léčba závislosti zaměřená na práci s motivací, na dosažení a udržení abstinence, na stabilizaci psychického i tělesného stavu a znovuzačlenění jedince do společnosti. Léčba trvá přibližně 3-6 měsíců. Terapeutický proces je postavený na principech terapeutické komunity.

Terapeutická komunita

Rezidenční služby v terapeutické komunitě (TK) se zaměřují na léčbu vedoucí k abstinenci a současně na sociální rehabilitaci. Poskytuje se zde střednědobá a dlouhodobá péče v rozsahu 6-18 měsíců.

Jedná se o pobytové zařízení, jehož primárním cílem je pomáhat klientům k úzdravě prostřednictvím aktivit napomáhajících jejich osobnímu rozvoji za současného dodržování abstinence. Pobyt v terapeutické komunitě nabízí bezpečné a podnětné prostředí pro růst a zrání, a to zejména prostřednictvím sociálního učení v kontextu s jasně vymezenými pravidly.

Náplní programu je zejména psychoterapeutická a socioterapeutická pomoc směřující ke změně životního stylu a sebepojetí klientů vedoucí k životu bez drog. Pobyt klientů je zpravidla dlouhodobý, rozdělený do několika fází, které se odlišují různou mírou odpovědnosti a pravomocí klientů v komunitní spolusprávě.

V České republice existuje celkem 15 programů registrovaných jako terapeutická komunita.