Kde se léčí závislost a jak to probíhá?

V rámci léčby závislosti na alkoholu je možné vyhledat dva typy služeb:

→ ambulantní (ordinace psychiatrů, adiktologické ambulance, denní stacionáře)

→ lůžkové – rezidenční (detoxifikace, krátkodobá a střednědobá léčba v psychiatrických nemocnicích, terapeutické komunity).


Současně tyto dva typy služeb se také dělí dle provozovatele na:

→ státní zdravotnická zařízení, kde jsou služby hrazeny ze zdravotního pojištění a klient kromě regulačního poplatku za vyšetření (nikoli terapii) přímo neplatí

→ soukromé praxe psychiatrů, psychologů a psychoterapeutů, kde jsou zpravidla konzultace hrazeny přímo klientem – současně zde ale není žádná evidence v rámci zdravotnického systému, tudíž lze zachovat anonymitu klienta.Dle osobních požadavků a preferencí lze tedy zvolit příslušný typ zařízení.

Co mě tam čeká?

Adiktologická ambulantní a lůžková péče má charakter specializované péče, jejíž jedinou či dominantní cílovou skupinou jsou klienti/pacienti užívají alkohol a jiné návykové látky.

Každé zařízení má stanoveno pro vstup do léčby jiná pravidla, ale obecně je vyžadováno, aby si daný zájemce o léčbu zavolal sám a přišel na první konzultaci, kde se domluví ohledně dalšího postupu.

Je to z důvodu projevení potřebného zájmu a motivace o léčbu, a proto není akceptováno objednávání rodinnými příslušníky.

Po první konzultaci a dohodě s lékařem je člověk zařazen do příslušného (ambulantního či rezidenčního) programu a absolvuje výše uvedené služby.

Jejich průběh a forma se může lišit dle zaměření jednotlivých zařízení – proto je vhodné se předem seznámit nebo se zeptat na zkušenosti s léčbou bývalých klientů.

Současně je však cílem každého zařízení maximální snaha o úspěšnost léčby klientů a zachování návaznosti léčby v systému péče. Proto je vhodné nepodceňovat rady lékaře a i po absolvování úspěšné léčby si najít vhodnou podpůrnou skupinovou či individuální terapii a pokračovat v následné péči.

Jaký je postup?

Po vyhledání kontaktu na příslušnou službu je vhodné se nejprve domluvit telefonicky a objednat na první návštěvu.

Většina zařízení má zavedený systém objednávání a standardní doba než Vás přijmou je 1 týden až měsíc.

Po telefonickém kontaktu můžete navštívit například Kliniku Adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Tato ambulance funguje jako první místo kontaktu a na základě konzultace je klientovi doporučena další služba – ambulantní nebo rezidenční – ať už v rámci kliniky či jiných zařízení v místě bydliště.

Současně na Klinice adiktologie je zavedena Adiktologická ambulance, která přijímá klienty po telefonickém objednání.

Tato ambulance funguje jako první místo kontaktu a na základě konzultace je klientovi doporučena další služba – ambulantní nebo rezidenční – ať už v rámci kliniky či jiných zařízení v místě bydliště.

Po zahájení účasti v daném typu programu je průběh vždy individuální a záleží na přístupu konkrétního zařízení a jednotlivých pracovníků v něm.

Vždy je dobré dát při výběru (zařízení i lékaře či terapeuta) na osobní reference a vlastní pocit při komunikaci ohledně první návštěvy.

V případě, že námi zvolené zařízení má již plnou kapacitu, je možné se při domluvě zeptat příslušného pracovníka na doporučení jiné alternativy, kde bychom mohli svoji léčbu bez odkladu zahájit.

vykřičník
CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Obézní lidé vykazují po požití alkoholu vyšší hladinu alkoholu v krvi než lidé se stejnou hmotností, ale s vyšším podílem svalové tkáně. Důvodem je skutečnost, že tuková tkáň je vyřazena z rovnoměrného rozmisťování alkoholu v těle, a to je také důvodem, proč mají ženy s nadváhou ve srovnání s muži o jednu šestinu až jednu třetinu vyšší koncentraci alkoholu v krvi a zároveň dříve vykazují známky opilosti.