Delirium tremens je nejtěžší formou odvykacího stavu s relativně vysokou úmrtností. Je to alkoholická duševní porucha, která vzniká u osob závislých na alkoholu po přerušení dosavadního příjmu alkoholu. Bývá taktéž klasifikována jako odvykací stav s deliriem a jedná se o život ohrožující stav. Při podezření na delirium tremens je vždy nutné vyhledat lékařskou pomoc.

Vzniku deliria tremens předchází, tzv. predelirantní stav projevující se:

– třesem končetin
– záškuby těla
– zvýšeným krevním tlakem a zrychlenou činností srdce
– pocením
– poruchami spánku
– pocitem vyčerpání
– nervozitou a úzkostí,
– nechutí k jídlu
– celkovou nevolností

Tato fáze trvá přibližně 1-2 dny a poté přechází v rozvoj samotného deliria tremens. Příznaky deliria tremens jsou tělesného a psychického charakteru a nejčastěji přicházejí nebo se zhoršují v noci.

Tělesné příznaky se projevují stejně jako příznaky predelirantního stavu a de facto se shodují s příznaky odvykacího stavu.

Mezi psychické příznaky můžeme zahrnout:

– narušení kognitivních (poznávacích) funkcí,
poruchu vnímání projevující se zrakovými halucinacemi (člověk má dojem, že po něm leze hmyz, např. švábi či vidí drobná zvířata, nejen tak dobře známé bílé myšky, ale vidí také trpaslíky nebo drobné předměty – špendlíky, knoflíky),
– poruchu vědomí, jež se projevuje narušením orientace místem a časem.

Tento akutní stav deliria trvá zpravidla 2-5 dní, má vždy individuální průběh a je zakončen hlubokým spánkem.

V současné době se lidé s deliriem léčí na jednotce intenzivní péče, příp. jsou hospitalizováni na detoxifikační jednotce v zařízení střednědobé ústavní léčby, čímž se výrazně snižuje riziko úmrtí.

Po odeznění akutních psychotických příznaků se často objevuje poškození paměti a celkově návrat k původnímu stavu psychického fungování může trvat několik dnů až týdnů – vše záleží na zdravotním stavu jednotlivce.


Zdroje:

Pecinovská, O. (2011). Delirium u závislostí na návykových látkách. Neurológia pre praxi, 12(5).

WEBOVÉ STRÁNKY VZNIKLY V RÁMCI PROJEKTU: „Příprava a spuštění veřejnozdravotního centra se zaměřením na alkohol“ | ROZHODNUTÍ č. OZS/65/4141/2017 o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017 přímo řízeným organizacím MZ ČR ze dne 11. srpna 2017.

Vznik původní datové části těchto stránek byl podpořen v rámci projektu NETAD, jehož hlavním cílem je síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v oboru adiktologie. Projekt NETAD je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111). V souvislosti s tímto projektem stránky také umožňují získávání anonymních údajů pro výzkumné účely s cílem zvýšit spolupráci v síti služeb.

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy a VFN 

v Praze


Nízkorizikové pití