Ohledně konzumace alkoholu v těhotenství se dosud nepodařilo zjistit přesné množství alkoholu, jež by bylo pro vyvíjející se dítě neškodné.

Pokud je žena těhotná, neexistuje žádné množství alkoholu, které lze považovat za bezpečné. V souladu s tímto také platí, že v průběhu těhotenství neexistuje žádné období, kdy by bylo možné alkohol konzumovat bez rizika. Konzumace jakéhokoliv množství alkoholu je vždy považována za rizikovou s potencionálními následky pro dítě i matku.

Četné lékařské výzkumy jasně prokázaly škodlivost chronického užívání alkoholu v těhotenství na vývoj plodu, ohledně škodlivosti malých až středních dávek alkoholu (1-4 sklenice/týden) však stále přinášejí rozporuplné výsledky. Zároveň však existují studie, které dokládají, že i malé dávky alkoholu mohou mít vliv na zdravý vývoj dítěte. Odborníci tudíž doporučují těhotným ženám úplnou abstinenci.

Úplné omezení pití alkoholu platí nejen pro již těhotné ženy, ale také pro ty, které se momentálně snaží otěhotnět a existuje u nich tak možnost, že by mohli nadměrným příjmem alkoholu ohrozit dítě, zatímco o svém těhotenství ještě netuší.

Ze stejného důvodu, by se konzumace alkoholu měli zdržet také sexuálně aktivní ženy, které nepoužívají žádný druh účinné antikoncepce. Poklud by žena neplánovaně otěhotněla a dál užívala alkohol, aniž by o svém těhotenství věděla, nechtěně by tak vystavovala své nenarozené dítě nadměrným dávkám alkoholu, což by mohlo vést k závažnému poškození plodu.

Vliv alkoholu v době těhotenství byl zkoumán mnoha lékařskými výzkumy. Dosud se nepodařilo zjistit přesné množství alkoholu, jež by bylo pro vyvíjející se dítě neškodné – lékaři u nás proto doporučují těhotným ženám úplnou abstinenci.

Vhodné je začít s abstinencí již před plánovaným početím, neboť dle studií alkohol snižuje schopnost početí a zvyšuje riziko samovolných potratů v raných fázích těhotenství.

Zvýšený příjem alkoholu v prvním trimestru působí negativně zejména na vyvíjející se orgány a centrální nervovou soustavu dítěte. Alkohol může způsobit vznik neurologických poruch, psychických poruch či růstovou nebo mentální retardaci. Matky jsou ohroženy rovněž – především nedostatečnou výživou, neboť škodlivé užívání alkoholu snižuje chuť k jídlu.

Pro dítě je největším rizikem to, že k němu alkohol prostřednictvím placenty přichází velmi rychle. Je prokázáno, že alkohol v krvi plodu dosahuje stejné nebo o něco nižší koncentrace, než je hladina alkoholu v krvi matky. Současně mu ale trvá dvakrát pomaleji, než tento alkohol ze svého organismu  Současně mu ale trvá dvakrát pomaleji, než tento alkohol ze svého organismu vyloučí. Důvodem je skutečnost, že odbourání alkoholu umožňují jaterní enzymy, které ale dítě do 8. týdne nemá. Dítě je tedy nejvíce citlivé na příjem alkoholu v prvním trimestru těhotenství; současně ani po této době nemá ještě své orgány (játra a ledviny) vyvinuty natolik, aby se dokázalo bezpečně vyrovnat s přítomností alkoholu v těle.

Užívání alkoholu je pro dítě škodlivé také v pozdějších stádiích těhotenství. Pokračování v konzumaci alkoholu v druhém a třetím trimestru představuje riziko pro rozvoj duševních a tělesných poruch v prenatálním i postnatálním vývoji.

Fetální alkoholový syndrom

Pravidelné a nadměrné užívání alkoholu v těhotenství vede u dítěte k tzv. poruchám fetálního alkoholového spektra (FASD), mezi které patří i fetální alkoholový syndrom (FAS).

Nejčastěji se objevují:

– poruchy chování,
– snížená inteligence (mentální retardace)
– impulzivita a zvýšená dráždivost,
– agresivita či hyperkinetická porucha,
– problémy s učením či porozuměním v sociálních situacích.

Z fyzických obtíží se u dětí matek, které konzumují v těhotenství alkohol, může vyskytnout:

– nízká porodní váha a poruchy růstu
– abnormality v oblasti hlavy a mozku,
– srdeční a cévní vady,
– poruchy týkající se motorických dovedností a koordinace pohybů.

Fetální alkoholový syndrom není jediným ohrožením pro vývoj dítěte v pozdějších stádiích těhotenství. Současní pediatři již referují o rizicích ARND – Alcohol-related neurodevelopmental disorder, což je porucha neurologického vývoje dítěte, jež způsobuje poškození nervového systému, aniž by musel být diagnostikován FAS.

STOP_A5


Zdroje:

Centers for Disease Control and Prevention. (2016). Alcohol Use in Pregnancy. Retrieved (8.1.2018) from https://www.cdc.gov/ncbddd/fasd/alcohol-use.html.

"Stop alkoholu v těhotenství". (2020, 9. září). Žádné množství alkoholu v těhotenství není bezpečné. [infografika]

Roztočil, A. a kol. (2017). Moderní porodnictví. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing

Schölin, L. (2016). Prevention of harm caused by alcohol exposure in pregnancy. Rapid review and case studies from Member States. Denmark: World Health Orgnization

World Health Orzanization. Is low dose alcohol exposure during pregnancy harmful? Retrieved (9.1.2018) from http://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/evidence-informed-policy-making/publications/hen-summaries-of-network-members-reports/is-low-dose-alcohol-exposure-during-pregnancy-harmful

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Na ženy působí alkohol silněji, protože se více váže na vodu, které mají ženy v porovnání s muži v těle méně. Tím u nich dochází dříve ke stavům opilosti a rychlejším negativním účinkům alkoholu na organismus.

Zapojte se do dotazníkového šetření "Spotřebitelské hodnocení typických nádob a obalů na alkoholické nápoje v České republice"

Světová zdravotnická organizace, Univerzita v Heidelbergu a Klinika adiktologie, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vyvíjejí prototyp mobilní aplikace pro interaktivní hodnocení spotřeby alkoholu. Tato mobilní aplikace pomůže přesněji kvantifikovat spotřebu alkoholu a identifikovat nebezpečné a škodlivé vzorce užívání v České republice. Pro vytvoření prvního prototypu aplikace musí náš výzkumný tým identifikovat alkoholické nápoje, nádoby a obaly, které jsou nejčastěji používané. Z tohoto důvodu Vás prosíme o účast v tomto šetření.  V průzkumu budete požádáni, abyste ohodnotili alkoholické nápoje a nádoby a obaly na pití podle svých spotřebitelských preferencí.

Šetření se můžete zúčastnit zde