Ten, kdo je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, má zakázáno vstupovat a zdržovat se:

– ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, kde by mohla způsobit sobě nebo jiné osobě škodu,

– v dopravním prostředku veřejné dopravy,

– ve veřejně přístupném prostoru budovy související s veřejnou dopravou,

– v přístřešku zastávky a nástupiště veřejné dopravy,

– ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, pokud se nejedná o vstup a pobyt spojený s poskytováním zdravotních služeb těmto osobám,

– v prostoru budovy orgánu veřejné moci, nezdržuje-li se tam osoba v souvislosti s výkonem působnosti tohoto orgánu veřejné moci,

– v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,

– ve škole a školském zařízení,

– na dětském hřišti a sportovišti určeném pro osoby mladší 18 let,

– v zařízení sociálních služeb, pokud se nejedná o vstup a pobyt spojený s poskytováním sociálních služeb těmto osobám,

– v prostoru, kde probíhá sportovní akce.

Zjistí-li tuto skutečnost vlastník prostoru, který je zde uveden, je povinen tuto osobu, která nedodržuje zákaz vstupu vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.

Fyzická osoba, která ve stavu zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, vstoupí na místo, na které je v tomto stavu vstupovat zakázáno, nebo se na takovém místě zdržuje, se dopustí přestupku. Za tento přestupek mu může být uložena pokuta až do výše 20.000,- Kč.

Pokud právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba nesplní svoji povinnost a osobu, která nedodržuje uvedený zákaz vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, dopustí se přestupku. Za tento přestupek jí může být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.