Zákon přímo nezakazuje konzumaci alkoholu dětem, nicméně zjištění, že dítě požilo nebo požívá alkohol může přinést řadu problémů v rodině, ve škole (např. i vyloučení ze studia).

Zákon ukládá i dětem mladším 18 let povinnost podrobit se zjištění, zda nejsou pod vlivem alkoholu, příp. jiných návykových látek. K tomuto vyšetření může dítě vyzvat příslušník Policie ČR nebo strážník obecní policie, pokud má podezření, že dítě požilo alkoholický nápoj, někdo mu jej prodal, podal nebo jinak umožnil jeho užití. Dítě je povinno podrobit se orientačnímu vyšetření i odbornému lékařskému vyšetření. Pokud je orientační vyšetření provedeno analyzátorem dechu dle speciálních právních předpisů, odborné lékařské vyšetření už se neprovádí. Pokud dítě vyšetření odmítne, nelze je k tomu nijak přinutit, má to pro něj ale negativní právní následky. Pokud dítě odmítne podrobit se orientačnímu i lékařskému vyšetření, má se za to, že je pod vlivem alkoholu. Současně se odmítnutí považuje za přestupek, za který hrozí dítěti pokuta až 5 000 Kč. Tuto sankci lze ve správním řízení uložit až po dovršení věku 15 let. Zákon umožňuje i mírnější vyřešení věci včetně upuštění od uložení správního trestu.

Pokud se u dítěte prokáže přítomnost alkoholu, hradí náklady na vyšetření zákonný zástupce. Pokud se přítomnost alkoholu neprokáže, hradí náklady ten, kdo k vyšetření vyzval. Totéž platí i ohledně nákladů na dopravu dítěte do zdravotnického zařízení k provedení odborného lékařského vyšetření.

Testování na přítomnost alkoholu ve školách je také možné, pokud se děje se souhlasem dítěte, event. zákonných zástupců. Jeho výsledek je však třeba brát s rezervou a v případě, že by z výsledku testů měly být vyvozovány právní následky (např. podmíněné vyloučení ze studia), je třeba jej ověřit testováním výše uvedeným způsobem, tj. analyzátorem dechu splňujících zákonné požadavky, event. odborným lékařským vyšetřením.