Škoda způsobená pod vlivem alkoholu

Užívání alkoholu v nevhodných situacích či nadměrné užívání alkoholu může přispět ke vzniku různých typů škod na zdraví, životě i majetku svém či jiných osob či firem. Proti negativním finančním dopadům v souvislosti se škodami se snažíme bránit též prostřednictvím pojištění. Užití alkoholu před událostí, při níž došlo ke škodě na životě, zdraví či majetku může mít za následek snížení pojistného plnění poškozenému či vymáhání poskytnutého pojistného plnění po pojištěném.

V případě plnění z úrazového pojištění má pojistitel právo snížit pojistné plnění až na jednu polovinu, došlo-li k úrazu následkem toho, že poškozený požil alkohol a okolnosti úrazu to odůvodňují. V případě smrti poškozeného může pojistitel snížit pojistné plnění jen tehdy, pokud došlo k úrazu v souvislosti s činem poškozeného, kterým jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

V souvislosti s pojištěním odpovědnosti má pojišťovna v případě, že pojištěný škodnou událost způsobil pod vlivem alkoholu, nárok na regres. To znamená, že pojišťovna sice poskytne plnění poškozenému z titulu pojištění odpovědnosti pojištěného škůdce, po škůdci však následně vymáhá to, co za něho plnila.

U škod způsobených z nedbalosti zaměstnancem zaměstnavateli platí obecně omezení výše náhrady škody, která nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena v opilosti.