Podávání a prodej alkoholu dětem

Podávání a prodej alkoholu dětem do 18 let věku je zakázáno.

Podnikatelé, kteří prodávají alkoholické nápoje jsou povinni na místech jejich prodeje umístit pro zákazníky zjevně viditelný text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Také ten, kdo prodává či podává alkohol (prodavač, číšník, barman apod.) musí být starší 18 let. Výjimkou jsou pouze učni a studenti různých typů gastronomických oborů v rámci jejich praxe při studiu. Za porušení tohoto zákazu hrozí vysoké pokuty, zákaz činnost až na 2 roky, příp. uzavření provozovny na 2 provozní dny.

Obdobné správní sankce, tedy zejména pokuty, hrozí i za podání alkoholu dětem do 18 let nepodnikatelům, tedy známým, rodičům, přátelům apod. V případě, kdy by došlo k podání, prodeji nebo poskytnutí alkoholu dítě ve větší míře či došlo v důsledku konzumace alkoholu k nepříznivým následkům u dítěte, je takové jednání považováno za trestný čin Podání alkoholu dítěti, za který hrozí pachateli trest odnětí svobody až na 1 rok.

Významným negativním následkem pro rodiče či jiné pečující osoby o dítě v případě prokázaného opakovaného podávání alkoholu či podání alkoholu s vážnými negativními dopady na dítě může být v krajním případě odebrání dítěte, resp. předání dítěte do péče jiné osoby, do pěstounské či ústavní péče, a to na základě rozhodnutí soudu. Orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo soud (tzv. OSPOD nebo orgán péče o dítě) mohou uložit některá z méně přísných opatření, např. napomenutí dítě či rodičů, stanovení dohledu, uložení povinnosti využít odbornou poradenskou činnost např. i v zařízení adiktologických služeb.