Užitečné informace týkající se zakotvení alkoholu v právu

Alkohol (ethanol), resp. alkoholické nápoje patří do široké skupiny návykových látek. Pojem návyková látka je upraven ve více zákonech, ale tím výchozím (obecným) je pro naši potřebu zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

Alkoholickým nápojem je každý nápoj, který obsahuje více než 0,5 % objemových ethanolu (mezi nealkoholické nápoje patří i tzv. nealkoholické pivo). Mezi alkoholické nápoje se řadí i nápoje se sníženým obsahem alkoholu, které obsahují objemově ethanol v rozsahu od 0,5 % do 1,2 % (např. určitý typ Cideru, nebo Radleru).

Podávání a prodej alkoholu dětem

Testování dětí na přítomnost alkoholu

Nedobrovolná léčba uživatele alkoholu

Škoda způsobená pod vlivem alkoholu

Alkoholické nápoje - prodej a podávání

Vstup osob zjevně ovlivněných alkoholickou látkou do vybraných prostor

Vyšetření při podezření na ovlivnění návykovou látkou

Velmi často se můžeme setkat s nepřesným konstatováním, že alkohol patří mezi tzv. legální drogu. Jedná se o vžitý omyl, neboť prodej alkoholu nebo jeho podání osobě mladší 18 let zakládá důvodné podezření ze spáchání přestupku, a to jak u fyzické, tak i u právnické a podnikající fyzické osoby. Nelze tedy hovořit o absolutní „dostupnosti“ alkoholu, neboť jeho legálnost je podmíněna věkem. Prodej alkoholického nápoje prostřednictvím prodejního automatu je zakázán.

Obec může obecně závaznou vyhláškou zakázat konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo veřejnosti přístupné akci, pokud je toto místo nebo akce přístupná osobám mladším 18 let a omezit nebo zakázat v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitém místě prodej, podávání a konzumaci alkoholických nápojů v případě konání kulturní, sportovní nebo jiné společenské akce přístupné veřejnosti.

Uvedený zákon dále stanovuje obecné podmínky pro prodejce alkoholických nápojů, a rovněž podmínky pro příležitostný prodej alkoholu.

§

Není to ale jediná podmínka, která je stanovena zákonem směrem k omezení dostupnosti alkoholu. Mezi další zákazy patří:

prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek (např. řidič vystoupí z vozidla a u stánku si chce dát alkohol a má zcela zjevně v úmyslu pokračovat v jízdě)

prodávat alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou

prodej a výroba hraček napodobujících tvar a vzhled obalu alkoholických nápojů; rovněž je zakázán dovoz hraček napodobujících tvar a vzhled obalu alkoholických nápojů

prodej a podávání alkoholu ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem

prodej a podávání alkoholu ve škole a školském zařízení, nejde-li o prodej nebo podávání v prostoru školy a školského zařízení využívaného v rámci soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví, zemědělství, potravinářství nebo potravinářskou chemii (i když zde je zákonem stanovena i určitá výjimka)

prodej a podávání alkoholu v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení

prodej a podávání alkoholu na akci určené převážně pro osoby mladší 18 let

prodej a podávání alkoholu v dopravním prostředku určeném pro veřejnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou veřejného dopravního prostředku dálkové železniční, letecké, vodní a dálkové autobusové dopravy, a dále dopravního prostředku pro veřejnou hromadnou dopravu osob užitého pro zájezdovou dopravu, cestovní ruch, nostalgické, historické a propagační jízdy a jízdy na objednávku

prodej a podávání alkoholu na veřejnosti přístupné sportovní akci, s výjimkou alkoholického nápoje obsahujícího nejvýše 4,3 % objemová ethanolu a vína

§

Tento zákon rovněž vymezuje místa, kam je zákaz vstupu osob, které jsou zjevně pod vlivem návykové látky, tedy včetně alkoholu:

veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, kde by (tato osoba) mohla způsobit sobě nebo jiné osobě škodu

v dopravním prostředku veřejné dopravy

ve veřejně přístupném prostoru budovy související s veřejnou dopravou

v přístřešku zastávky a nástupišti veřejné dopravy

ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, pokud se nejedná o vstup a pobyt spojený s poskytováním zdravotních služeb těmto osobám

ve škole a školském zařízení

v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení

na dětském hřišti a sportovišti určeném pro osoby mladší 18 let

v zařízení sociálních služeb, pokud se nejedná o vstup a pobyt spojený s poskytováním sociálních služeb těmto osobám

v prostoru, kde probíhá sportovní akce

v prostoru budovy orgánu veřejné moci, nezdržuje-li se tam osoba v souvislosti s výkonem působnosti tohoto orgánu veřejné moci

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Podle poznatků lékařské vědy není žádný, tedy ani nadprůměrně disponovaný řidič schopen bezpečně řídit, dosáhne-li hladina alkoholu v jeho krvi nejméně jedno promile.

Další podrobnosti týkající se práv a povinností ve vztahu k alkoholu můžete najít v již zmiňovaném zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů a dále v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 61/1997 Sb., o lihu ve znění pozdějších předpisů a zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zapojte se do dotazníkového šetření "Spotřebitelské hodnocení typických nádob a obalů na alkoholické nápoje v České republice"

Světová zdravotnická organizace, Univerzita v Heidelbergu a Klinika adiktologie, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vyvíjejí prototyp mobilní aplikace pro interaktivní hodnocení spotřeby alkoholu. Tato mobilní aplikace pomůže přesněji kvantifikovat spotřebu alkoholu a identifikovat nebezpečné a škodlivé vzorce užívání v České republice. Pro vytvoření prvního prototypu aplikace musí náš výzkumný tým identifikovat alkoholické nápoje, nádoby a obaly, které jsou nejčastěji používané. Z tohoto důvodu Vás prosíme o účast v tomto šetření.  V průzkumu budete požádáni, abyste ohodnotili alkoholické nápoje a nádoby a obaly na pití podle svých spotřebitelských preferencí.

Šetření se můžete zúčastnit zde