Co když kombinuji alkohol s dalšími návykovými látkami?

Kombinace alkoholu s jinými návykovými látkami může mít na člověka různý vliv. Současné užití alkoholu a dalších návykových látek vede obvykle k umocnění účinku užitých látek, přičemž tento účinek se předem dá velmi těžko odhadnout.

Užití některých kombinací může mít až smrtelné následky (např. kombinace alkoholu a tlumivých látek, léků, hypnotik, sedativ, benzodiazepinů, antipsychotik atd.). Velmi oblíbenou, ač nebezpečnou kombinací je mixování alkoholu s energetickými nápoji obsahujícími kofein či stimulanty, které mají značný vliv na množství konzumovaného alkoholu a jeho účinek.

Alkohol je často užíván např. v kombinaci s extází (MDMA), kokainem a amfetaminy.

Kombinace alkoholu a extáze

MDMA patří do skupiny stimulačních látek, která vyvolává euforii, umocňuje pocity přátelství a empatii. Užití extáze dále vede k vzestupu tělesné teploty a pocení, které bývá ještě umocněno vlivem prostředí (neklimatizované kluby, tanec). Mezi další projevy užívání extáze patří zejména zvýšená hybnost a rychlost, ne však přesnost, pocit sucha v ústech, svalové křeče, skřípání zubů atd. Rizikem užívání MDMA je tzv. serotoninový syndrom, který spočívá v přehřátí organismu, rozvratu vnitřního prostředí organismu se současnou dehydratací, upadnutí do bezvědomí. V takovém případě hrozí vysoké riziko úmrtí. Užívání extáze samotné má posléze vliv na zhoršení paměťových funkcí, pozornosti a soustředění, při dlouhodobém užívání může vést k depresivním a úzkostným stavům.

Současné užívání alkoholu a extáze může mít vážné zdravotní důsledky, neboť obě látky „odnímají“ tělu vodu, čím se zvyšuje riziko dehydratace. Kombinací obou látek se rovněž významně zvyšuje jejich aktuální účinek.

Výzkumy ukazují, že kombinované užívání alkoholu a MDMA (především během adolescence) v dávkách, které by samy o sobě nevyvolaly poškození, má vliv na neurotoxické poškození mozku a také na přetrvávající poškození paměti. Tato zjištění poukazují především na zvýšené riziko spojené se souběžným užíváním alkoholu a extáze v kontextu s nepravidelným, tzv. rekreačním užíváním.

Kombinace alkoholu a extáze může dále vést např. k nevypočitatelnému chování během řízení automobilu (např. ignorování dopravních značek či semaforů, překračování povolené rychlosti) a bývá také příčnou smrtelných dopravních nehod.

Kombinace alkoholu a kokainu

Kombinace alkoholu a kokainu má za následek zvýšení pocitu euforie, ale projevuje se také snížením tlumícího účinku alkoholu. To může vést ke konzumaci vyšších dávek alkoholu, což může významně přispět k rozvoji závislosti na alkoholu. Současné užití těchto látek zvyšuje agresivitu jedince, což zvyšuje riziko vzniku konfliktu s druhou osobou. Dalším důsledkem je výrazné zhoršení krátkodobé i dlouhodobé paměti a zhoršená schopnost učení.

Jak samostatné užití alkoholu, tak kokainu zvyšuje tepovou frekvenci. Jejich současné užití srdeční frekvenci ještě více zvyšuje. Důsledkem toho může dojít k výskytu nežádoucích vedlejších účinků a k projevu toxicity. Bylo prokázáno, že kombinace těchto látek působí poškození srdce, což může být zvláště rizikové pro osoby s poruchami srdečního rytmu nebo s poškozením myokardu (srdečního svalu). Je třeba mít na paměti, že současné užití těchto látek může být velkým rizikem i pro osoby predisponované k těmto onemocněním.

Kombinace alkoholu a pervitinu

Kombinace alkoholu a amfetaminů (pervitinu) má podobné důsledky, jako kombinace alkoholu s kokainem. Současné užití látek vede k zesílení pocitů euforie a snižuje tlumící efekt alkoholu. Snížení pocitu opilosti obvykle vede ke konzumaci většího množství alkoholu, v jehož důsledku hrozí otrava alkoholem a zvyšuje se riziko vzniku závislosti na alkoholu. Obě látky navíc poškozují nervový systém, přičemž jejich neurotoxicita se se současným užitím obou látek naráz zvyšuje.

Kombinace alkoholu s těkavými látkami

V souvislosti s těkavými látkami je nebezpečná kombinace s jakoukoli další substancí, tedy včetně alkoholu, neboť dochází k silnému zatížení oběhového systému.

Kombinace alkoholu s opiáty

Jednou z nejnebezpečnějších kombinací je současné užití alkoholu a opiátu (např. heroin, fentanyl). Je to dáno tím, že jak opiáty, tak alkohol mají na organismus tlumící účinek. Požitím alkoholu se znásobí už tak silný efekt heroinu, což může mít za následek především útlum dýchání a srdeční činnosti. Postižený tak může velmi rychle upadnout do kómatu a způsobit si permanentní poškození mozku a dokonce i smrt.

Kombinace alkoholu s benzodiazepiny

Kombinace alkoholu s benzodiazepiny (Diazepam, Xanax, Lexaurin, Oxazepam) má na centrální nervovou soustavu stejný efekt jako kombinace alkoholu a opiátů. Obě tyto látky mají rovněž tlumící účinek, který vede k utlumení dýchání a srdeční činnosti, což může způsobit upadnutí do kómatu a smrt.


Zdroje:

Dovrtělová, G., Nosková, K., Zendulka, O. (2015). Farmakologické interakce etanolu s vybranými zneužívanými nelegálními látkami. Adiktologie, 15(3), 280-288.

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. (2008). Alcohol and other drugs. Alcohol Alert, 76. Retrieved from https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/aa76/aa76.htm

Pennings, E. J., Leccese, A. P., & Wolff, F. A. D. (2002). Effects of concurrent use of alcohol and cocaine. Addiction, 97(7), 773-783.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Aktuální světové statistiky ukazují, že v současné době vykazuje nárazové pití alkoholu přibližně 118 milionů Evropanů, kteří užívají alkohol průměrně 1,5krát za měsíc – což je téměř jedna třetina všech dospělých obyvatel Evropy.