Mladí lidé často mění své chování v době volna či prázdnin. Typická je tendence více riskovat, a to rovněž v kontextu užívání návykových látek. U osob, které nikdy návykové látky neužily, může v této době dojít k první zkušenosti.

V souvislosti s alkoholem je v České republice stejně jako v EU na vzestupu model
nárazové konzumace nadměrných dávek alkoholu (binge-drinking),
považovaný za vysoce rizikovou formu konzumace alkoholu.

V souvislosti s prázdninami a volnem lze také hovořit o fenoménu experimentálního a rekreačního užívání návykových látek, což se týká nejen alkoholu, ale i dalších návykových látek. V prostředí spojeném se zábavou je nejvíce užíván alkohol a jeho užití je obvykle dokonce mnohonásobně vyšší než v běžné populaci. To se odráží také ve zvýšeném výskytu smrtelných úrazů a nehod pod vlivem alkoholu a drog. Mimo akutní zdravotní komplikace plynoucí z požití alkoholu či jiné návykové látky je rizikem experimentálního a rekreačního užívání především přechod k častějšímu či pravidelnému a/nebo rizikovějšímu vzorci užívání.

Mladí lidé často mění své chování v době volna či prázdnin. Typická je tendence více riskovat, a to rovněž v kontextu užívání návykových látek. U osob, které nikdy návykové látky neužily, může v této době dojít k první zkušenosti.