Nadměrné užívání alkoholu a závislost na alkoholu mohou ovlivňovat efektivitu práce v zaměstnání a vést k nezaměstnanosti. Nezřídka také může konzumace alkoholu na pracovišti vést k více či méně závažným pracovním úrazům. Pití alkoholu v době výkonu zaměstnání je nejen z pohledu zaměstnavatele a společnosti nepřijatelné, ale jsou s ním spojeny i důsledky vyplývající z porušení pracovněprávních předpisů.

Užívání alkoholu na pracovišti je spojeno s:

– nezaměstnaností,
– nižší produktivitou,
– zvýšenou úrazovostí v práci,
– zhoršením docházky do práce a absencí na pracovišti,
– horšími vztahy a konflikty se spolupracovníky,
– nižší pracovní morálkou,
– vyšší pracovní fluktuací (střídáním zaměstnání).

Lidé nadměrně užívající alkohol nebo závislí na alkoholu jsou také častěji nemocní než ostatní zaměstnanci, což zvyšuje náklady jak samotných zaměstnavatelů, tak i sociálního a zdravotního systému.

Dejte si pozor na alkohol na pracovišti!

Hladina alkoholu má významný vliv na pracovní výkon. Současné studie zjistily, že samotní uživatelé alkoholu se sice nedomnívají, že by jejich intoxikace měla na pracovní výkon vliv, ostatní zaměstnanci a zaměstnavatelé však uváděli, že nadměrné užívání alkoholu na pracovišti je spojeno s nižším výkonem, nedostatkem samostatnosti a problémy v mezilidských vztazích. Několika výzkumnými studiemi bylo zjištěno, že rizikové užívání alkoholu vede k nezaměstnanosti – vztah mezi nezaměstnaností je však oboustranný, protože u některých jedinců může ztráta zaměstnání vést ke zvýšené konzumaci alkoholu.

Co mi hrozí, pokud mě zaměstnavatel přistihne při pití alkoholu na pracovišti?

Konzumaci alkoholu na pracovišti výslovně zakazuje zákon a to i po pracovní době. Podle § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce (z. č. 262/2006 Sb.) má zaměstnanec povinnost nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Výjimku z plošného zákazu mají zaměstnanci, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách (zaměstnanci hutí, skláren apod.), pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu a zaměstnanci, u nichž je požívání těchto nápojů součástí plnění pracovních úkolů (someliéři, degustátoři) nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno.

Pokud zaměstnavatel nezajistí na pracovištích dodržování zákazu požívat alkoholické nápoje nebo zneužívat jiné návykové látky, může mu být podle § 30 z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, udělena pokuta až do výše 300 tis. Kč.

Dle současného znění zákoníku práce má zaměstnavatel právo provést u zaměstnance orientační vyšetření, například dechovou zkoušku pomocí testu ALTEST. Zaměstnanec je povinen podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Tato povinnost náleží podle §20 z. č. 65/2017 Sb. každé osobě, u které je důvodné podezření, že se požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky uvedla do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek. Pokud zaměstnanec odmítne orientační vyšetření a následně odborné lékařské vyšetření, hledí se na něj jako by byl pod vlivem alkoholu.

V případě že se tato situace opakuje, může být se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr. Zaměstnanec může být na tuto možnost (rozvázání pracovního poměru pomocí výpovědi z důvodu soustavného méně závažného porušování povinností) nejprve upozorněn, dle § 52 písmena g) v zákoníku práce však může výpověď obdržet také přímo. Tento paragraf v zákoníku práce totiž hovoří o výpovědi:

  1. z důvodů, pro které je možné zrušit pracovní poměr okamžitě,
  2. pro závažné porušení povinností zaměstnance,
  3. pro soustavné méně závažné porušování povinností zaměstnance

Dalším problémem je konzumace alkoholu na pracovišti po skončení pracovní doby.

Dle zákoníku práce totiž platí zákaz také v této oblasti. Pro mnohé zaměstnance, ale i vedoucí může být tato skutečnost nemilým překvapením a zároveň zdrojem určitých komplikací. Současná praxe totiž ukazuje, že s problémem alkoholu na pracovišti se potýká nejeden vedoucí: v našem prostředí může být někdy velmi obtížné vyjít vstříc zaměstnancům – udržet dobrou atmosféru na pracovišti, a přitom dodržovat zákoník práce.

Zakázáno je také konzumovat alkohol na služební cestě nebo během přestávky v práci (i mimo pracoviště).

Tento zákaz se vztahuje rovněž k užívání alkoholu v době mimopracovní, což platí pro případy, kdy by účinek alkoholu mohl přetrvávat až do nástupu zaměstnance do práce, čímž by mohl být ovlivněn jeho pracovní výkon.


Zdroje:

Anderson, P. (2012). Alcohol and the workplace. Alcohol in the European Union: consumption, harm and policy approaches. Copenhagen: World Health Organisation Regional Office for Europe, 69-82.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce. (2014). Alkohol na pracovišti. Retrieved (18. 1. 2017) from: http://www.bozpinfo.cz/alkohol-na-pracovisti-0

Zákony pro lidi.cz (2019). Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce. Retrieved (8. 1. 2019) from: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Retrieved (8. 1. 2019) from: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-65

Zákon č. 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce. Retrieved (8. 1. 2019) from: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-251