Alkohol na pracovišti

Užívání alkoholu na pracovišti je spojeno s:

– nižší produktivitou,
– zvýšenou úrazovostí v práci,
– zhoršením docházky do práce či
– vyšší pracovní fluktuací (střídáním zaměstnání).

Lidé nadměrně užívající alkohol nebo závislí na alkoholu jsou častěji nemocní než ostatní zaměstnanci, což zvyšuje náklady jak samotných zaměstnavatelů, tak i sociálního a zdravotního systému.

Dejte si pozor na alkohol na pracovišti!

Hladina alkoholu má významný vliv na pracovní výkon. Současné studie zjistily, že samotní uživatelé alkoholu se sice nedomnívají, že by jejich intoxikace měla na pracovní výkon vliv, ostatní zaměstnanci a zaměstnavatelé však uváděli, že nadměrné užívání alkoholu na pracovišti je spojeno s nižším výkonem, nedostatkem samostatnosti a problémy v mezilidských vztazích. Několika výzkumnými studiemi bylo zjištěno, že rizikové užívání alkoholu vede k nezaměstnanosti – vztah mezi nezaměstnaností je však oboustranný, protože u některých jedinců může ztráta zaměstnání vést ke zvýšené konzumaci alkoholu.

Co mi hrozí, pokud mě zaměstnavatel přistihne při pití alkoholu na pracovišti?

Konzumaci alkoholu na pracovišti výslovně zakazuje zákon a to i po pracovní době. Podle § 106 odst. 4 písm. e) má zaměstnanec povinnost nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.

Pokud zaměstnavatel nezajistí na pracovištích dodržování zákazu požívat alkoholické nápoje nebo zneužívat jiné návykové látky, může mu být podle § 30 z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, udělena pokuta až do výše 300 tis. Kč.

Dle současného znění zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) má zaměstnavatel právo provést u zaměstnance dechovou zkoušku, například pomocí testu ALTEST. Pokud zaměstnanec dechovou zkoušku odmítne bez udání závažných důvodů, porušuje tím pracovní povinnosti a může si způsobit závažnější problémy.

V případě že se tato situace opakuje (nejméně třikrát), může být se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr. Zaměstnanec může být na tuto možnost (rozvázání pracovního poměru pomocí výpovědi z důvodu soustavného méně závažného porušování povinností) nejprve upozorněn, dle § 52 písmena g) v zákoníku práce však může výpověď obdržet také přímo. Tento paragraf v zákoníku práce totiž hovoří o výpovědi:

  1. z důvodů, pro které je možné zrušit pracovní poměr okamžitě,
  2. pro závažné porušení povinností zaměstnance,
  3. pro soustavné méně závažné porušování povinností zaměstnance

Dalším problémem je konzumace alkoholu na pracovišti po skončení pracovní doby.

Dle zákoníku práce totiž platí zákaz také v této oblasti. Pro mnohé zaměstnance, ale i vedoucí může být tato skutečnost nemilým překvapením a zároveň zdrojem určitých komplikací. Současná praxe totiž ukazuje, že s problémem alkoholu na pracovišti se potýká nejeden vedoucí: v našem prostředí může být někdy velmi obtížné vyjít vstříc zaměstnancům – udržet dobrou atmosféru na pracovišti, a přitom dodržovat zákoník práce.

Zakázáno je také konzumovat alkohol na služební cestě nebo během přestávky v práci (i mimo pracoviště).

Tento zákaz se vztahuje rovněž k užívání alkoholu v době mimopracovní, což platí pro případy, kdy by účinek alkoholu mohl přetrvávat až do nástupu zaměstnance do práce, čímž by mohl být ovlivněn jeho pracovní výkon.


Zdroje:

BOZPinfo.cz. (2014). Alkohol na pracovišti. Retrieved (18.1.2017) from: http://www.bozpinfo.cz/alkohol-na-pracovisti-0