Užívání alkoholu v rodině je velmi citlivé téma, které může mít negativní dopady na všechny členy rodiny. Závislost na alkoholu způsobuje problémy nejen samotnému pijákovi, ale má často nepříznivý dopad také na mezilidské vztahy, a to především s těmi nejbližšími – partnerem a dětmi.

Rodiny, v nichž rodiče užívají alkohol, jsou více ohroženy

– vznikem konfliktů,
– problémy s výchovou dětí a
– rozpadem manželství rodičů.

Alkohol a výchova dětí

Chování rodičů a jejich výchovný styl jsou jedním z významných faktorů, které ovlivňují výskyt užívání alkoholu u dětí a dospívajících. Dalšími významnými faktory jsou míra kontroly a kvalita citové vazby mezi rodičem a dítětem. Dítě, které vyrůstá v úplné rodině, tj. má přítomnou matku i otce, je méně ohroženo vznikem problémů s alkoholem než dítě vyrůstající pouze s jedním z rodičů.

Pro zdravý vývoj dítěte (a to i v případě, že se užívání alkoholu již v rodině vyskytuje) je důležité, aby rodiče s dětmi o alkoholu mluvili. Je třeba, aby dítě vnímalo zejména závažné zdravotní a sociální důsledky jeho konzumace.

Odborníci se shodují, že vhodná míra komunikace o alkoholu (tj. téma alkoholu není v rodině tabu) je prospěšná pro upevnění vztahů mezi rodiči a dětmi a zároveň chrání děti před rizikovým užíváním alkoholu. Ukázalo se, že dospívající z rodin, kde je alkohol striktně zakázán a vůbec se o něm nemluví, sice neužívají alkohol doma, ale o to častěji na veřejných místech. Důležitá je tedy jistá míra otevřenosti v komunikaci u rodičů a celkový vstřícný, ale jasně vymezený přístup k tomuto tématu a nastavení hranic. Určitá míra rodičovské kontroly a dodržování pravidel jsou dalšími faktory, které příznivě ovlivňují užívání alkoholu u dítěte. Kromě nastavení jasných pravidel ohledně užívání alkoholu u dítěte by rodiče měli být důslední také v jejich kontrole a dodržování. Přílišná tolerantnost a nedůslednost ve vymáhání pravidel týkajících se užívání alkoholu dítětem může vést k jeho dalšímu zneužívání.

Významným faktorem je také kvalitní emoční vazba neboli pocit blízkosti a intimity mezi rodičem a dítětem. Dítě, které má blízký vztah k oběma rodičům a vyrůstá v bezpečném rodinném prostředí, má menší riziko zneužívání alkoholu v dospívání.

Mnohé studie dále důrazně upozorňují na možná rizika užívání alkoholu v rodině. Z psychologických výzkumů je možné uvést zejména negativní vliv na zdravý duševní vývoj dítěte. Rizika se objevují již při užívání alkoholu v době těhotenství, další rizika vznikají při formování a výchově dětí. Ukazuje se, že rodiče, kteří sami konzumují alkohol, mají problémy s důsledností a kontrolou svých dětí či špatně nastavený systém pravidel. Dětem pak nemusejí být jasné některé příkazy a obecně mohou mít potíže s pochopením hranic a pravidel ve vztazích v rodině. Tyto obtíže si pak mohou následně přenášet také do svého partnerského či rodinného života.

Další rizika v souvislosti s užíváním alkoholu v rodině mohou nastat při společné výchově dětí. Bylo zjištěno, že v rodinách dochází ke sdílení alkoholu mezi sourozenci, kdy zpravidla starší sourozenec poskytuje alkohol mladšímu a výrazně tak ohrožuje jeho zdravý vývoj. Toto je skutečnost, proti které by se rodiče měli jednoznačně vymezit a zabránit tak např. časnému vzniku užívání alkoholu u dětí.

Alkohol v partnerském soužití

Pacienti léčící se ze závislosti na alkoholu mají nižší sexuální aktivitu, sníženou výkonnost a později i nižší potřebu sexuálního styku. Tato skutečnost může velmi negativně ovlivnit jejich partnerské soužití a snížit spokojenost se sexuálním životem, a to jak u sebe, tak u partnera.

Často se u osob závislých na alkoholu objevuje také alkoholická žárlivost, jež se projevuje nesmyslnými a neúměrnými projevy žárlivosti na partnera. Není výjimkou, že tato porucha může být předstupněm tzv. alkoholické paranoidní psychózy. Ta se vyznačuje halucinacemi – přehnaným podezíráním z nevěry partnera a následnými agresivními reakcemi na jeho „obhajování se". Tím může po určité době dojít ke skutečné a oprávněné nevěře či rozpadu celého vztahu.


Zdroje:

Čablová, L., & Miovský, M. (2013). Rizikové a protektivní faktory v rodině, které predikují užívání alkoholu u dětí a dospívajících. Československá Psychologie, 57(3).