Jaký vliv má požívání alkoholu na mezilidské vztahy?

Užívání alkoholu v rodině je velmi citlivé téma, které může mít negativní dopady na všechny členy rodiny.

Rodiny, v nichž rodiče užívají alkohol, jsou více ohroženy

– vznikem konfliktů
– problémy s výchovou dětí a
– rozpadem manželství rodičů

Konzumace alkoholu totiž vede k řadě problémů v zaměstnání. Rodiny se mohou dostat do ekonomických potíží a jsou rizikové také z pohledu sociálních a psychologických dopadů. Tyto dopady mají přitom největší vliv na vývoj dětí a dospívajících.

Alkohol a výchova dětí

Pro zdravý vývoj dítěte (a to i v případě, že se užívání alkoholu již v rodině vyskytuje) je důležité, aby rodiče s dětmi o alkoholu mluvili. Je třeba, aby dítě vnímalo zejména závažné zdravotní a sociální důsledky jeho konzumace.

Odborníci se shodují, že vhodná míra komunikace o alkoholu (tj. téma alkoholu není v rodině tabu) je prospěšná pro upevnění vztahů mezi rodiči a dětmi. Zároveň chrání děti před rizikovými vzorci užívání alkoholu. Ukázalo se, že dospívající z rodin, kde je alkohol striktně zakázán a vůbec se o něm nemluví, sice neužívají alkohol doma, ale o to častěji na veřejných místech. Důležitá je tedy jistá míra otevřenosti v komunikaci u rodičů a celkový vstřícný, ale jasně vymezený přístup k tomuto tématu.

Mnohé studie dále důrazně upozorňují na možná rizika užívání alkoholu v rodině. Z psychologických výzkumů je možné uvést zejména negativní vliv na zdravý duševní vývoj dítěte. Rizika se objevují již při užívání alkoholu v době těhotenství, další rizika vznikají při formování a výchově dětí. Ukazuje se, že rodiče, kteří sami konzumují alkohol, mají problémy s důsledností a kontrolou svých dětí či špatně nastavený systém pravidel. Dětem pak nemusejí být jasné některé příkazy a obecně mohou mít potíže s pochopením hranic a pravidel ve vztazích v rodině. Tyto obtíže si pak mohou následně přenášet také do svého partnerského či rodinného života.

Další rizika v souvislosti s užíváním alkoholu v rodině mohou nastat při společné výchově dětí. Bylo zjištěno, že v rodinách dochází ke sdílení alkoholu mezi sourozenci, kdy zpravidla starší sourozenec poskytuje alkohol mladšímu a výrazně tak ohrožuje jeho zdravý vývoj. Toto je skutečnost, proti které by se rodiče měli jednoznačně vymezit a zabránit tak např. časnému vzniku užívání alkoholu u dětí.

Alkohol v partnerském soužití

Další rizika se týkají vlivu alkoholu na partnerský život. 

Pacienti léčící se ze závislosti na alkoholu mají nižší sexuální aktivitu, sníženou výkonnost a později i nižší potřebu sexuálního styku. Tato skutečnost může velmi negativně ovlivnit jejich partnerské soužití a snížit spokojenost se sexuálním životem, a to jak u sebe, tak u partnera.

Často se u osob závislých na alkoholu objevuje také alkoholická žárlivost, jež se projevuje nesmyslnými a neúměrnými projevy žárlivosti na partnera. Není výjimkou, že tato porucha může být předstupněm tzv. alkoholické paranoidní psychózy. Ta se vyznačuje halucinacemi – přehnaným podezíráním z nevěry partnera a následnými agresivními reakcemi na jeho „obhajování se". Tím může po určité době dojít ke skutečné a oprávněné nevěře či rozpadu celého vztahu.