Řízení motorového vozidla je činností, která vyžaduje schopnost soustředění, správných a včasných vjemů a pohotových reakcí na situaci vznikající v dopravním provozu. Už i při poměrně nízkých hladinách alkoholu v krvi (pod 0,5 promile) se tato schopnost snižuje, čímž vznikají rizikové situace. Z tohoto důvodu platí v České republice nulová tolerance pro alkohol za volantem.

Mezi základní povinnosti řidiče podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu tedy logicky patří nepožívat alkohol během jízdy nebo neřídit vozidlo bezprostředně po požití alkoholu nebo v době, kdy je řidič dosud pod vlivem alkoholu.

Naměřená
hodnota alkoholu
Právní delikt Sankce
< 1 ‰ Přestupek Pokuta od 2 500-20 000, zákaz řízení na 6-12 měsíců,
ztráta 7 bodů při hodnotě nad 0,3 ‰
> 1 ‰ Trestný čin Trest odnětí svobody až na 1 rok,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti

 

 

V případě kontroly je řidič povinen podrobit se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem. Porušením těchto základních povinností se řidič dopouští přestupku, za který mu hrozí pokuta a zákaz činnosti. Je-li zjištěný obsah alkoholu vyšší než 0,3 promile, řidič rovněž přichází o 7 bodů.

Pokud řidič odmítne podrobit se orientačnímu, příp. odbornému lékařskému vyšetření na výzvu policie, dopouští se přestupku, za který mu hrozí pokuta v rozmezí 25 000 až 50 000 Kč, zákaz řízení na 1 až 2 roky a následně též ztráta 7 bodů. To, zda byl řidič fakticky pod vlivem alkoholu či nikoli již ve správním řízení nehraje roli a není předmětem dokazování. Řidič je v tomto případě trestán za odmítnutí zjištění, zda není ovlivněn alkoholem, nikoli za jízdu pod vlivem alkoholu.

Podle poznatků lékařské vědy není žádný, tedy ani nadprůměrně disponovaný řidič schopen bezpečně řídit, dosáhne-li hladina alkoholu v jeho krvi nejméně jedno promile. Takovýto řidič již představuje zvýšené nebezpečí pro sebe i pro své okolí a dopouští se trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 trestního zákoníku. Za to, že řidič vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem alkoholu, činnost, při které by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

Přísnější trest (odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti) pachateli hrozí, pokud v tomto stavu způsobí dopravní nehodu nebo jde o řidiče hromadného dopravního prostředku.

Přísněji bude potrestán rovněž řidič, který již byl za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.

Pokud řidič v době zákazu řízení, uloženého správním orgánem nebo soudem, řídí i přes zákaz motorové vozidlo, hrozí mu trestní stíhání pro trestný čin Maření výkonu úředního rozhodnutí, za který zákon stanoví trest odnětí svobody až do 2 let

Zhoršení schopnosti řídit se prokázalo již po dávkách kolem 10 g alkoholu
(tedy asi půl litru desetistupňového piva).

Chronické užívání alkoholu může mít také vliv na možnost řízení motorového vozidla. Za zdravotně způsobilého k řízení se totiž nepovažuje ten, kdo má podle posudku o zdravotní způsobilosti poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu. Lékař, který zjistí tuto skutečnost u žadatele nebo držitele řidičského oprávnění, je povinen o tom informovat obecní úřad, který případně rozhodne o odebrání řidičského průkazu.

Alkohol a jízda na kole

Při jízdě na kole platí, že se na cyklistu vztahuje stejné pravidlo jako na každého jiného účastníka silničního provozu, tedy zákaz pití alkoholu.  Není možné mu však odebrat řidičský průkaz za jeho porušení, je možné mu však udělit pokutu nebo opilost kvalifikovat jako trestný čin.

Při hladině do 1 promile může pokuta dosáhnout 25 tisíc, nad jedno promile hrozí až 50 tisíc. Pokud bude cyklista tak opilý, že ohrožuje život či zdraví osob nebo způsobí značnou škodu na majetku, je možné jeho opilost kvalifikovat jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky.

Alkohol a chodec

Také chodec, který se pohybuje po pozemních komunikacích, je účastníkem silničního provozu. I jeho ovlivnění alkoholem tak může způsobit negativní následky v dopravě, na zdraví a majetku jeho i dalších osob. Chodcům silniční předpisy přímo neukládají povinnost zdržet se před chůzí nebo při chůzi užívání alkoholu. Pokud by však svým jednáním v souvislosti s požitím alkoholu chodec ohrožoval zdraví své či jiných, stejně jako majetek nebo veřejný pořádek či se přímo stal účastníkem dopravní nehody, může být vyzván k podrobení se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Při odmítnutí vyšetření by chodec byl považován za osobu ovlivněnou návykovou látkou. Současně by se odmítnutím vyšetření dopustil přestupku, za který mu hrozí pokuta až do 50 000 Kč (u dětí od 15 do 18 let věku činí maximální výše pokuty 5 000 Kč).

Obdobné následky může mít i užívání alkoholu osobami pohybujícími se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení, a to i na chodnících či stezkách pro chodce.