Rezidenční služby

Mezi rezidenční služby patří

 • krátkodobá a střednědobá ústavní léčba a
 • pobyt v terapeutických komunitách.

 

Ústavní péče se nejčastěji poskytuje ve zdravotnických zařízeních – psychiatrických léčebnách a odděleních pro léčbu závislostí.

Léčba zde trvá přibližně 3-6 měsíců.

Navazuje na akutní lůžkovou péči (například na detoxifikaci) a je do ní možný přímý vstup, pokud to zdravotní stav pacienta dovoluje.

 

V rámci rezidenčních služeb jsou poskytovány:

 • skupinová a individuální psychoterapie,
 • rodinná a párová terapie,
 • pracovní terapie,
 • sociální práce a socioterapie,
 • volnočasové aktivity a sport.

Zdravotnická zařízení navíc umožňují lékařská vyšetření, jako je:

 • komplexní psychiatrické vyšetření a
 • somatické vyšetření,
 • toxikologické vyšetření moče a krve,
 • vyšetření na HIV (se souhlasem pacienta),
 • hepatitidy a
 • pohlavně přenosná onemocnění či v
 • případě potřeby vyšetření na graviditu
 • a další odborné výkony.

Obecně tato péče poskytuje podstatně větší časový prostor, dále dává možnost sledovat vývoj člověka v průběhu celého dne a to po řadu týdnů.

 

Kdo poskytuje rezidenční služby?

Mezi nejznámější poskytovatele rezidenčních služeb v oblasti závislostí patří psychiatrické léčebny, jež se nachází v blízkosti velkých měst (Praha – Bohnice, Kosmonosy, Horní Beřkovice; Brno – Černovice; Dobřany u Plzně; Kroměříž, Opava). V Praze současně existuje první česká klinika - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN. Dále je zde možné vyhledat služby nestátních rezidenčních zařízení, jako je např. Dům Moniky Plocové.

 

Rezidenční služby v terapeutické komunitě (TK) se zaměřují na léčbu vedoucí k abstinenci a současně na sociální rehabilitaci.

Poskytuje se zde střednědobá a dlouhodobá péče v rozsahu 6-18 měsíců.

Jedná se o pobytové zařízení, jehož primárním cílem je pomáhat klientům k úzdravě prostřednictvím aktivit napomáhajících jejich osobnímu rozvoji za současného dodržování abstinence. Pobyt v TK nabízí bezpečné a podnětné prostředí pro růst a zrání a to zejména prostřednictvím sociálního učení v kontextu s jasně vymezenými pravidly.

V komplexním systému péče tato služba navazuje na detoxifikaci nebo krátkodobou a střednědobou léčbu a předchází doléčovacím programům.

Ve službě se poskytuje kromě ubytování a stravování zejména psychoterapeutická a socioterapeutická pomoc směřující ke změně životního stylu a sebepojetí klientů vedoucí k životu bez drog.

V ČR existuje celkem 14 programů registrovaných jako terapeutická komunita, přičemž 10 z nich je sdruženo v sekci TK A.N.O. (www.asociace.org), kde lze najít přesný seznam jednotlivých zařízení.

Vyhledávání

adi logo 1line CZ

 

 

 

 

 

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

v Praze

 

 

Internetová poradna

poradna

 

Vznik datové části těchto stránek

byl podpořen v rámci

projektu NETAD.OPVK hor zakladni logolinkMINI

 

 

logo-mzcr

who