Alkohol a jeho kombinace s jinými návykovými látkami

alkohol a jine latky 

Kombinované užití alkoholu a dalších návykových látek vede obvykle k umocnění účinku užitých látek, přičemž tento účinek se předem dá velmi těžko odhadnout.

Užití některých kombinací může mít smrtelné následky (např. kombinace alkoholu a tlumivých látek, léků, hypnotik, sedativ, benzodiazepinů, antipsychotik atd.). Velmi oblíbenou, ač nebezpečnou kombinací je mixování alkoholu s energetickými nápoji (obsahující kofein či stimulanty), které mají značný vliv na množství konzumovaného alkoholu a jeho účinek.

Bylo prokázáno, že alkohol zvyšuje pravděpodobnost agresivního jednání, a to zejména v situacích, kdy se člověk cítí ohrožen nebo provokován. Konzumace alkoholu nebo i jiných návykových látek je častou příčinou úrazů či dopravních nehod a existuje zde zvýšené riziko páchání trestné činnosti. Lidé pod vlivem alkoholu či drog se sami mnohdy více dopouštějí násilného jednání v rodině i mimo ni, na druhou stranu bývají tito lidé také častěji oběťmi násilných trestných činů.

 

Alkohol je často užíván např. v kombinaci s extází (MDMA), kokainem a amfetaminy.

MDMA je psychostimulační látka, která vyvolává euforii, umocňuje pocity přátelství a empatii. Užití extáze dále vede k vzestupu tělesné teploty a pocení, které bývá ještě umocněno vlivem prostředí (neklimatizované kluby, tanec). Mezi další projevy užívání extáze patří zejména zvýšená hybnost a rychlost, ne však přesnost, pocit sucha v ústech, svalové křeče, skřípání zubů atd. Rizikem užívání MDMA je tzv. serotoninový syndrom, který spočívá v přehřátí organismu, rozvratu vnitřního prostředí organismu se současnou dehydratací, upadnutí do bezvědomí. V takovém případě hrozí vysoké riziko úmrtí. Užívání extáze samotné má posléze vliv na zhoršení paměťových funkcí, pozornosti a soustředění, při dlouhodobém užívání může vést k depresivním a úzkostným stavům.

Alkohol má jak stimulační, tak sedativní (tlumivý) efekt, který závisí na množství zkonzumovaného alkoholu a zároveň na individuálních charakteristikách konzumenta. Ve vysokých dávkách má alkohol spíše účinky tlumivé.Současné užívání alkoholu a extáze může mít vážné zdravotní důsledky, neboť obě látky „odnímají" tělu vodu, čím se zvyšuje riziko dehydratace. Kombinací obou látek se rovněž významně zvyšuje jejich aktuální účinek.

Výzkumy ukazují, že kombinované užívání alkoholu a MDMA (především během adolescence) v dávkách, které by samy o sobě nevyvolaly poškození, má vliv na neurotoxické poškození mozku a také na přetrvávající poškození paměti. Tato zjištění poukazují především na zvýšené riziko spojené se souběžným užíváním alkoholu a extáze v kontextu s nepravidelným, tzv. rekreačním užíváním.

Kombinace alkoholu a extáze může dále vést např. k nevypočitatelnému chování během řízení automobilu (např. ignorování dopravních značek či semaforů, překračování povolené rychlosti) a bývá také příčnou smrtelných dopravních nehod.

Mezi uživateli mívá kombinace alkoholu a kokainu za následek např. špatné sebeovládání, přecenění vlastních schopností a ztrátu kontroly, která může ústit v rizikové chování (opět např. při řízení motorových vozidel). Tato kombinace, kvůli stimulačním a euforickým účinkům kokainu, zvyšuje riziko otravy alkoholem při jeho nezřízené konzumaci, a významně tak ovlivňuje riziko vzniku závislosti na alkoholu.

 

Kombinace amfetaminů (pervitinu) s alkoholem má podobné důsledky. Vlivem stimulačních účinků pervitinu uživatelé obvykle zkonzumují mnohem větší množství alkoholu, v důsledku čehož jim hrozí otrava alkoholem, závažnější poškození jater i dalších orgánů a rovněž jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku závislosti na alkoholu.

V souvislosti s těkavými látkami je nebezpečná kombinace s jakoukoli další substancí, tedy včetně alkoholu, neboť dochází k silnému zatížení oběhového systému.

Vyhledávání

adi logo 1line CZ

 

 

 

 

 

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

v Praze

 

 

Internetová poradna

poradna

 

Vznik datové části těchto stránek

byl podpořen v rámci

projektu NETAD.OPVK hor zakladni logolinkMINI

 

 

logo-mzcr

who