DETEKCE ALKOHOLU – KONTROLA A MĚŘENÍ

alkohol a pravoNepožívat alkoholické nápoje na pracovišti a v pracovní době i mimo pracoviště nebo nejít do práce pod vlivem alkoholu je jednou ze základních povinností zaměstnance podle zákoníku práce.

S touto povinností je pak spojena i povinnost podrobit se na pokyn vedoucího zjištění, zda zaměstnanec není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Povinnost podrobit se testování na alkohol mají nejenom zaměstnanci, ale i jiné osoby, které vykonávají činnost, při níž by mohly ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek, pokud existuje důvodné podezření, že jsou pod vlivem alkoholu.

Jde tedy o činnosti, při nichž je jakýkoliv vliv alkoholu na vnímání a reakce osob mimořádně nebezpečný (např. řízení vozidla, lékařské zákroky, obsluha těžkých strojů aj.).

 

Vyšetření na přítomnost alkoholu je rovněž povinna se podrobit osoba, u které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje.

Vyzvat k tomuto úkonu může podle okolností příslušník státní či městské policie, zaměstnavatel, ošetřující lékař, osoby pověřené kontrolou nebo další zákonem oprávněné osoby.

 

Právní rámec pro testování na alkohol je dán tzv. protikuřáckým zákonem. Přítomnost alkoholu je možné zjistit orientačním vyšetřením nebo odborným lékařským vyšetřením.

Orientační vyšetření můžou provádět výše uvedené osoby oprávněné k vyšetření vyzvat.

Odborné lékařské vyšetření může provádět jen poskytovatel zdravotních služeb k tomu odborně a provozně způsobilý.

 

V případě, že se u osoby prokáže přítomnost alkoholu, hradí všechny náklady spojené s vyšetřením. Kromě toho toto zjištění zpravidla vyvolává i další právní následky podle povahy případu a osoba může očekávat uložení nějaké sankce.

Odmítnutí vyšetření nic neřeší, v tomto případě totiž platí presumpce viny. Odmítne-li se osoba vyšetření podrobit, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu se všemi z toho vyplývajícími následky.


Specifickou situací je testování nezletilých žáků ve školách při běžné výuce. Testování by mělo mít oporu ve školním řádu a lze ho provádět jen se souhlasem zákonného zástupce a žáka. Ve škole lze provádět jen orientační vyšetření a vždy by mělo jít až o krajní možnost.

Vyhledávání

adi logo 1line CZ

 

 

 

 

 

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

v Praze

 

 

Internetová poradna

poradna

 

Vznik datové části těchto stránek

byl podpořen v rámci

projektu NETAD.OPVK hor zakladni logolinkMINI

 

 

logo-mzcr

who